Användarvillkor Svarpaallt.com Villkor mellan Svarpaallt.com och den som registrerar medlemskap på webbplatsen (fr.o.m. nu kallad Medlem).

Allmänt Dessa villkor gäller för utnyttjande av tjänster och information som blir tillgängliga genom medlemskap i Svarpaallt.com. Svarpaallt.com är en webbplats som innehåller tjänster och information för besökare och medlemmar. De här villkoren gäller för medlemskap i Svarpaallt.com.

Medlemskap 1. Man blir medlem i Svarpaallt.com genom registrering. Genom registreringen godkänner Medlemmen villkoren. Observera att villkoren kan komma att ändras och nya läggas till, du bör därför läsa igenom villkoren med jämna mellanrum. Ändringar och tillägg meddelas på webbplatsen och träder i kraft 4 veckor efter publiceringen. 1.1 Medlemmen lämnar genom registreringen sitt samtycke till att Svarpaallt.com med automatisk databehandling behandlar uppgifter om Medlemmen, dels de uppgifter som lämnats i samband med registreringen men också uppgifter som Medlemmen valt att registrera/publicera inom ramen för Tjänsten. Samtycket kan närhelst Medlemmen önskar återkallas genom att kontakta Svarpaallt.coms support (info@svarpaallt.com). I sådana fall raderas all behandlad information om Medlemmen, dock inte information som publicerats genom dialogtjänster såsom diskussionsforumet. Dessa uppgifter kan anmälas för radering separat. Statistiska spår som Medlemmen lämnat, t.ex. på andra medlemmars besökslistor, röstresultat eller tävlingar raderas inte. 1.2 Medlemmen har rätt att (högst 1 gång per år), begära (skriftligen och undertecknad) att få ta del av vilka uppgifter som behandlas och rätt att när som helst begära rättelse av eventuellt felaktiga eller ändrade uppgifter. Vidare kan Medlemmen (skriftligen eller genom sina medlemsinställningar) motsätta sig behandling av personuppgifter för marknadsföringsändamål, uppgifterna spärras då från sådan användning.

Medlemmens ansvar och skyldigheter 2.1 Medlemmen ansvarar för att inte utnyttja Tjänsterna i syfte att sprida data eller information, ej heller länkar till andra webbsidor som; - är olagliga i Sverige
- är i strid med Tjänstens ytterligare villkor eller regler
- kan anses stötande eller på annat sätt olämpligt
- kan anses göra intrång i tredje parts rättigheter
2.2 Vidare ansvarar Medlemmen för att inte bereda sig obehörig åtkomst i Tjänsterna eller att information obehörigen används, förstörs eller förvanskas. Medlemmen är skyldig att anmäla andra medlemmars missbruk eller överträdelser av tillämpliga villkor eller regler via anmälningsfunktionen. 2.3 Inloggningsuppgifter för medlemskapet måste skyddas så att inte tredje part får tillgång till uppgifterna, Medlemmen förbinder sig därför att skydda dessa uppgifter och behandla uppgifterna som en personlig värdehandling. 2.4 Nyttjande av tjänsterna får endast ske i ett strikt privat syfte. Material som läggs upp får därför bl.a. inte syfta till att göra reklam för företag, organisationer, varumärken, produkter eller tjänster. Reklam är allt material som inte är privat eller som inte är oberoende information. 2.5 Det är inte tillåtet att lägga upp pornografi på detta forum. 2.6 Det är inte tillåtet att diskutera tillverkning av droger eller att propagera för droger. 2.7 Det är inte tillåtet att göra reklam för casino, betting eller annan typ av spel och dobbel.

Svarpaallt.coms ansvar och begränsningar 3 Svarpaallt.com ansvarar för att hålla Tjänsterna i drift 24 timmar om dygnet. Avbrott kan emellertid förekomma pga fel, service eller uppgradering. Vissa nya Tjänster som görs tillgängliga för test, kontroll eller undersökning kan utan varsel stängas av som t.ex. när nya funktioner testas. 3.1 Vid frågor eller problem avseende medlemskapet skall Svarpaallt.com i skälig omfattning bistå Medlemmen genom support på email: info@svarpaallt.com. 3.2 Svarpaallt.com kan inte garantera innehållet eller ta ansvar för informationen som finns tillgänglig genom Tjänsterna, dock gör Svarpaallt.com sitt bästa för att upprätthålla Tjänsterna på bästa sätt. Svarpaallt.com tar vidare inget ansvar för Medlemmens eller andras användande av Tjänsterna eller för information eller data som Medlemmen eller andra registrerar, publicerar, kopierar, mottar, skickar eller gör tillgänglig på annat sätt. 3.3 Svarpaallt.com ser till att på bästa sätt upprätthålla, drifta och säkerställa Tjänsterna men tar inget ansvar för förlust eller förvanskning av den data eller information som förmedlas via Tjänsterna. Svarpaallt.com kan ej hållas ansvarig för obehörigt eller behörigt intrång, förstörelse eller förvanskning av information eller resurser i Medlemmens, Svarpaallt.coms eller andras Tjänster. 3.4 För att upprätthålla Tjänsterna och kontrollera att Medlemmen följer sina åtaganden enligt dessa villkor, äger Svarpaallt.com rätt men har ej skyldighet att granska information och data som Medlemmen kommunicerar eller publicerar via Tjänsterna. Utan varsel äger Svarpaallt.com rätt att helt eller delvis avlägsna information eller data vars innehåll enligt Svarpaallt.coms bedömning står i strid med dessa villkor eller kritik mot Svarpaallt.com.

Giltighetstid och uppsägning 4 Medlemskapet gäller tillsvidare. Uppsägning sker genom att kontakta supporten via email: info@svarpaallt.com med följande uppgifter; signatur, emailadress och namn varvid medlemsuppgifterna raderas på samma sätt som under punkt 1.1. 4.1 I det fall Medlemmen missbrukar Tjänsten på sådant sätt att det anses strida mot punkt 2-2.5 eller i övrigt inte fullgör sina åtaganden gentemot Svarpaallt.com äger Svarpaallt.com rätt att med omedelbar verkan helt eller delvis begränsa Medlemmens nyttjande av Tjänsterna samt säga upp medlemskapet till omedelbart upphörande varvid medlemsuppgifterna raderas på samma sätt som under punkt 1.1. Svarpaallt.com äger rätt om skäligt att yrka på skadestånd pga Medlemmens missbruk eller Medlemmens agerande i strid med dessa medlemsvillkor. 4.2 Om Medlemmen inte använder Tjänsten under en längre period (12 månader) äger Svarpaallt.com rätt att upphöra medlemskapet utan föregående meddelande varvid medlemsuppgifterna raderas på samma sätt som under punkt 1.1.

Överlåtelse 5. Eftersom medlemskapet är personligt kan Medlemmen inte överlåta det till tredje part. Svarpaallt.com äger rätt att överlåta rättigheter och skyldigheter avseende Tjänster till tredje part.